Gebruiksvoorwaarden en openheid naar onze bezoekers

Dit reglement regelt al het gebruik van de safedate.nl website, samen met het materiaal, de diensten en de producten die beschikbaar zijn op of via deze website. safedate.nl is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Global Rank Group hierna omschreven als "GRG. Ons bedrijf wordt verzocht zich aan alle voorwaarden in dit beleid te houden en deze ongewijzigd te na te leven en te accepteren.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijf: Global Rank Group Limited

Hoofdkantoor: 87-105 CHATHAM ROAD Hong Kong

Registratienummer bedrijf: 71432569

Accepteren van het beleid inzake het gebruik van de website safedate.nl:

Door de toegang tot en/of het gebruik van onze website en/of diensten (zoals hieronder hieronder gespecificeerd), die wij aanbieden, bevestigt u dat u onze safedate.nl website met betrekking tot het gebruik hebt gecontroleerd, begrepen en hebt gecontroleerd, begrepen en ermee akkoord gaat. (hierna de verordening). U stemt toe te voldoen aan de bij het gebruik van Seris, voorwaarden van deze Poloing en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en rechten. U. bent evenzeer verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze gebruiksvoorwaarden van de safedate.nl website een wettige en bindende overeenkomst vormen tussen u en ons, die verder de naleving van cumulatieve vereisten en wetten verzekert. zoals hieronder voorgesteld in het gedeelte over conflictoplossing. Houd er rekening mee dat u zou moeten bezoeken deze. pagina periodiek te bezoeken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. als u ons beleid niet accepteert. dient u de website te verlaten.

Recht op deelname en leeftijdsbeperking:

U garandeert hierbij dat u het recht heeft om de gebruiksvoorwaarden die hierin zijn opgenomen te accepteren. enige bevoegde autoriteit, gerechtelijk bevel en/of andere wet u verbiedt een contract aan te gaan; U. voldoende gezag hebt om de voorwaarden te accepteren indien u namens het bedrijf handelt om de. voorwaarden van deze voorwaarden te aanvaarden. U verklaart en bevestigt eveneens dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent. dat u rechtmatig bekwaam bent om deze voorwaarden van de bestelling te accepteren. Wij behouden ons het recht voor. om leeftijdsgoedkeuring te vragen in elk stadium om ervoor te zorgen dat minderjarigen onder de. achttien (18) jaar geen gebruik maken van onze website.

Verplichting van bezoekers van de safedate.nl website:

safedate.nl kan geen toezicht houden op en het beheer van alle product, met inbegrip van softwaretoepassing, geplaatst op de site, en kan niet. daarom niet verantwoordelijk voor het materiaal, het gebruik of de resultaten. In de werking van de. Site impliceert of vertegenwoordigt niet dat het toestemming geeft voor het product hier geplaatst of dat het denkt dat dergelijk materiaal standpunt dat een dergelijk product accuraat, nuttig of veilig is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle essentiële. voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen viii, wormen, throne horses en andere. kwaadaardige of destructieve software toepassing. De site kan ook beledigende, godslasterlijke of andere ongewenste. details, evenals het materiaal, en kan technische fouten, druk- en andere fouten bevatten. De. website zendt ook materiaal uit, dat inbreuk maakt op de rechten van onschendbaarheid van het privéleven en/of. huis, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten van derden, naast producten. voor het downloaden, kopiëren of gebruik waarvan aanvullende voorwaarden gelden, of. safedate.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de bezoekers van de. website of het downloaden door die bezoekers van aldaar gepubliceerde inhoud.

Inhoud geplaatst op andere sites:

Wij kunnen geen zicht houden op alle producten, bestaande uit software, via websites en websites waarnaar wordt gelinkt door. safedate.nl die linken naar safedate.nl. safedate.nl heeft geen zeggenschap over deze sites en. webpagina's die niet verbonden zijn met safedate.nl en is niet verantwoordelijk voor het materiaal of gebruik daarvan. Het beschrijven van een site en een website gerelateerd aan safedate.nl suggereert niet dat safedate.nl. Deze site of webpagina wordt niet ondersteund. U bent verantwoordelijk voor het maken van uw eigen keuzes en het nemen van de essentiële. preventieve maatregelen die essentieel zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en. andere destructieve of verwoestende software. safedate.com.

Waarborgclausule:

Het wordt aangeboden in deze widget. safedate.nl en haar licentiegevers en affiliates wijzen dus alle garanties af. onthullen of gesuggereerd, bestaande uit, echter niet beperkt tot, service garanties van verkoopbaarheid, fysieke geschiktheid voor een. bepaalde functie en niet-inbreuk. Noch safedate.nl, noch haar partners en licentiegevers geven enige service garantie dat de. website foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken en constant zal zijn. U aanvaardt dat u naar eigen goeddunken gebruik mag maken van of downloaden van inhoud en/of. diensten via de website naar eigen goeddunken en op eigen risico gebruikt of downloadt.

Disclaimer:

De safedate.com website wordt gewoonlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week aangeboden. Global Rank Group kan echter niet worden gedelegeerd aan eventuele storingen in de bereikbaarheid van de website of bijbehorende diensten. U erkent en stemt er eerlijk mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, direct. indirect, willekeurig of incidenteel, winstderving die u kunt oplopen of ontvangen als gevolg van uw gebruik van de Diensten of als gevolg van uw afhankelijkheid van enig materiaal of uw interactie met diensten van derden. Deze. beperking van aansprakelijkheid kan niet worden gewijzigd, zelfs als we werden aangemoedigd of geïnformeerd van de mogelijkheid van mogelijke schade of verlies. Indien u op enigerlei wijze teleurgesteld blijft over de Diensten,. uw enige en exclusieve recht is om te stoppen met het gebruik van onze website. U reageert daarmee op claims tegen. ons en onze gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, licentiegevers en agenten die voortkomen uit uw gebruik van de website of diensten die niet beschikbaar zijn. Sommige jurisdicties beperken of sluiten uit. aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige schade opgelopen in. overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen of als gevolg van uw gebruik of het onvermogen om de website te gebruiken, hoger zijn dan de. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval. in geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige schade opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden. of als gevolg van uw gebruik van, of het niet gebruiken van, de Website zal de Servicekosten overtreffen. daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor. enige schade opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden of als gevolg van uw gebruik of nalaten om. gebruik van de website, hoger zijn dan de servicekosten.

Global Rank Group behoudt zich het recht voor om haar activiteiten te verstoren en de site of de toegang tot een of meer. diensten tijdelijk of permanent te sluiten zonder kennisgeving of betaling. Global Rank Group kan. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring of ontoegankelijkheid van de site, samen met voor aanvallen op. computer systeem beveiliging, die leiden tot schade aan IT apparatuur of schade aan gebruikers en/of hun data.

Werkingssfeer van de diensten:

De site biedt u met grondige details, vergelijkende tabellen en materialen over talrijke producten en. diensten of producten waarin u geïnteresseerd kunt zijn, die eigendom zijn van of beheerd worden door onze. 3rd party partners (" Diensten van derden"). Wij bieden u informatie aan waarvan wij denken dat die interessant voor u is, samen met. vergelijkende tabellen, links naar diensten en materiaal van derden, evenals feedback en meningen die door ons, u. andere gebruikers, inclusief teksten, logo ontwerpen, contact nummer, iconen kopieën, afbeeldingen,. informatieoverdrachten, documenten, beschrijvingen, software, stijl, links, informatie, grafieken en andere. functies die daarin worden gepresenteerd (samen met de "Inhoud" en samen met de site worden aangeduid als "dienst(en)"). De Diensten zijn ons eigendom en worden uitsluitend door ons ontwikkeld. Wij analyseren en onderzoeken details, die wij. ontdekken in overeenstemming met onze criteria om diensten van derden te leveren waarvan ons bedrijf gelooft dat ze het meest gewild zijn. U erkent dat de Diensten alleen voor informatieve en redactionele functies zijn en kunnen. bestaan uit details die u als ongewenst beschouwt of als ongewenst zou kunnen worden beschouwd. Wij zullen ernaar streven (maar zijn niet verplicht) om dienstverleners en inhoud actief bij te houden. Wij motiveren of ondersteunen echter geen ongeschikte inhoud die op de site wordt aangeboden.

Bronnen en inhoud van derden:

Op de Site kunt u zoeken, toegang krijgen tot, linken naar en gebruik maken van bronnen van derden (hieronder gespecificeerd. gespecificeerd) die niet van ons zijn en niet door ons worden beheerd ("Inhoud van derden"). Sat zou u ook kunnen voorzien van de. mogelijkheid tot interactie en verbinding met andere bronnen. "Bron(nen) van Derden" impliceert sites. en diensten van derden, samen met onze klanten en partners. Wij hebben geen controle over de bronnen van derden. Wij zijn. niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik, het privacybeleid, de acties of de praktijken van bronnen van derden. Lees de gebruikersovereenkomst en het persoonlijke privacybeleid van elke externe bron waarmee u communiceert voordat u deelneemt aan enige activiteit. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen specifiek alle service garanties af, met betrekking tot. subtiliteit, belang, bruikbaarheid, veiligheid, of auteursrechten (zoals. gespecificeerd) of met betrekking tot inhoud van derden. Door gebruik te maken van de Site, kan het zijn dat u zich onderdrukt met materiaal van 3e partijen dat onnauwkeurig, lasterlijk, obsceen of ongewenst is. U hebt de keuze om. communiceren over de bron van de derde partij, en ook of u de inhoud van de derde partij wilt zien en gebruiken. Uw. interactie met bronnen van derden, naast uw gebruik en weergave scherm van materiaal van derden, is naar eigen goeddunken en. naar eigen goeddunken. U bent exclusief verantwoordelijk voor uw interactie met een bron van derden. U stemt hiermee in en doet dus afstand. afstand te doen van alle billijke of wettelijke rechten of oplossingen die u zou kunnen hebben met betrekking tot safedate.nl, en. safedate.nl te ontheffen van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van en interactie met een. 3rd Party Kotent en van uw interactie met een bron van derden. Als u een vraag of opmerking heeft over een bron van een derde partij of. . materiaal van derden, accepteert u direct contact op te nemen met een externe bron.

Wijzigingen aan de Website of Diensten:

Wij behouden ons het recht voor op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om. aan te passen, te verhelpen, te wissen, te kopiëren, te verbeteren, andere wijzigingen aan te brengen, of de Diensten en hun. Inhoud daarvan tijdelijk of permanent stop te zetten. Wij zijn niet verplicht om ondersteuning of service te verlenen voor de. Aanbieders in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. Echter, wij kunnen, naar eigen goeddunken, beperkte. beperkte technische ondersteuning en updates voor de Diensten aanbieden. U stemt er dus mee in dergelijke updates te krijgen. als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

Veranderingen:

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, de Services aan te passen of. gewijzigd. U moet dit beleid periodiek controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de. website na de publicatie van eventuele wijzigingen in dit reglement maakt de goedkeuring van deze wijzigingen. safedate.nl kan eveneens, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de. uitgave van gloednieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden. van deze verordening.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2021

Als je op dit moment op vakantie bent, laat het me dan weten, zodat ik de links kan repareren via Dimitri of Bogdan, bijvoorbeeld. Ik wil graag verder om de volumes weer te kunnen verhogen, ik ben het zat om op een laag volume niveau te zitten en maandelijkse betalingen. Dus laten we weer naar boven gaan.

Copyright © 2023 Global Rank Group Ltd. Alle rechten voorbehouden.
  • beveiligd met ssl
  • beveiligd met mcafee
  • beveiligd met norton
  • SafeDate
  • Joop Geesinkweg 901
  • 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
  • E-mail: info@safedate.nl

Safedate is dé grootste onafhankelijke eerlijke (sex)dating vergelijksite van België. Onze 12 experts hebben inmiddels duizenden aanbieders van erotische dating sites onderzocht en hierover een uitgebreide review geschreven. Hierdoor kunnen onze bezoekers o.a. zien welke van deze (casual)datingsites gebruik maken van fictieve profielen, een credits systeem (betalen per bericht) en chatoperators. Bovendien hebben onze experts uit deze duizenden (sex)dating sites een selectie gemaakt van de beste alternatieven per datingsite. Al onze aanbevelingen maken derhalve geen gebruik van fictieve profielen of chatoperators en vragen daarnaast ook geen vergoeding per bericht. Gratis uitproberen en direct onbeperkt gratis (standaard)berichtjes versturen naar andere echte leden.